Què és el trencament del pont tèrmic?

Què és el trencament del pont tèrmic?

El pont tèrmic

Un pont tèrmic és una zona on es transmet més fàcilment la calor o el fred (depenent de l’estació de l’any o la temperatura interior o exterior de l’habitatge), en les finestres de vidre aïllant amb marc d’alumini, el doble cristall és un aïllant molt bo, però l’alumini és un excel·lent conductor tèrmic i per això transmet la calor o el fred.

A  l’hivern es pot veure aigua condensada en els marcstot i que el cristall no sua. I per contra a l’estiu a causa de la radiació solar, el marc d’alumini es converteix en radiador de calor per a l’interior de l’habitatge, mentre que els vidres al ser dobles i tenir cambra d’aire intermèdia, no transmeten la calor.

Com evitar-ho?

Per evitar aquesta situació cal recorrer al trencament de pont tèrmic.

Consisteix a evitar que la cara interior i exterior tinguin contacte entre si, intercalant un mal conductor, amb el que es redueixen molt la pèrdues. Per al cas de finestres d’alumini sol utilitzar-se un perfil separador de plàstic embotit en el propi perfil d’alumini que conforma la finestra.

El sistema de ‘trencament’ més utilitzat per als tancaments d’alumini són les varetes de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre.

Aquest és un dels pocs productes termoplàstics autoritzats per la normativa europea UNE-EN 14024.

Els avantatges de l’ús del trencament de pont tèrmic són:

L’estalvi d’energia.
La legislació és cada vegada més estricta en matèria d’eficiència energètica dels edificis.
L’objectiu és reduir l’emissió de CO2.

La limitació de la condensació intersticial.
En climes freds quan la temperatura exterior és molt baixa i a l’interior hi ha humitat relativa elevada,
es dóna el fenomen de la condensació sobre els perfils interiors. Això és a causa que la temperatura del perfil interior està per sota del punt de rosada.
Amb el trencament del  pont tèrmic s’aconsegueix elevar la temperatura superficial del perfil interior, en conseqüència es restringeix l’aparició de la rosada.

La possibilitat de tenir perfils bicolors.
L’ús de les varetes permet la utilització de perfils d’alumini de diferent color en les cares interior i exterior de la finestra.

El compliment, no només del Protocol de Kyoto, també del Codi Tècnic de l’Edificació (a Espanya)
que obliga al fet que els tancaments d’alumini siguin amb trencament de pont tèrmic en un 80% de la geografia espanyola.

Estalvi energètic - trencament del pont tèrmic