Principis de la casa passiva

Principis de la casa passiva

Els habitatges passius han estat concebuts seguint uns principis basats en l’eficiència energètica, respectant al màxim el medi ambient per tal de reduir la petjada ecològica de l’edifici. Són construccions sostenibles que intenten aprofitar al màxim l’energia. L’objectiu és haver d’utilitzar i transformar la mínima energia possible, emprant elements sostenibles i generar el mínim impacte paisatgístic.

En aquesta classe d’habitatges hi ha diversos factors que juguen un paper molt important com són: la llum natural (l’orientació de l’habitatge serà clau), la ventilació, l’aïllament i l’hermecitat (estanquitat de l’habitatge). I com veurem les finestres en seran un element importantíssim que caldrà tenir en compte en aquestes edificacions.

Veiem doncs els requisits dels habitatges passius:

Existeix un estàndard denominat Passivhaus que és el que s’utilitza per distingir les edificacions passives de la resta. Aquest es regeix per cinc principis bàsics a l’hora de construir un habitatge passiu:

1- Orientació i exposició solar. Estudiar el potencial solar per buscar la ubició de la casa i orientar-la adequadament serà un factor determinant per l’eficiència energètica de la casa passiva. Aquest tipus de casa utilitza l’energia natural del sol per escalfar la vivenda a l’hivern i busca el mínim impacte solar directe a l’estiu. A l’hivern cal aprofitar que el sol té un angle més baix per tal d’aconseguir l’entrada del sol a la vivenda a través de les finestres o obertures. A l’estiu l’angle és més alt, i cal buscar que el sol generi el màxim d’ombres possibles utilitzant la mateixa l’arquitectura.

2– Aïllament tèrmic amb absència de ponts tèrmics. Les edificacions Passive House disposen d’una capa exterior contínua “súper aïllada” per tal que les parets, la coberta i el terra tinguin una baixa transmitància tèrmica. Es busca eliminar al màxim els ponts tèrmics com: cantonades, eixos, juntes, etc. d’aquesta manera, reduint els ponts tèrmics es redueix considerablement la pèrdua de calor. El gruix d’aïllament necessari per a un edifici passiu dependrà del disseny i de les característiques climàtiques específiques segons la ubicació geogràfica de la vivenda.

3– Finestres d’altes prestacions. Les finestres i portes són un factor clau en l’aïllament d’una vivenda ja que són buits per on es pot escapar l’escalfor o el fred interiors. Les finestres poden significar un 50 % o més de tota la pèrdua de calor en una llar convencional. Per tant escollir finestres d’alta qualitat serà imprescindible.

És recomanable utilitzar finestres d’alumini amb RPT d’altes prestacions. Consisteix a intercalar un material poc conductor entre la cara externa i la interna de la perfileria d’alumini, eliminant així la conducció i augmentant l’aïllament del marc. Existeixen també alternatives: com les finestres de PVC o finestres mixtes d’alumini i fusta.

Utilitzar vidres de qualitat, doble o triple envidrament farcits de gasos inerts com l’argó o el criptó. Cal pensar que el vidre ocupa el 80% de la finestra. A més, les finestres han de reflectir la calor a l’interior de l’habitatge a l’hivern i mantenir-la fora a l’estiu. Per tant cal tenir en compte el valor del guany de calor solar (capacitat de deixar passar la calor solar), el valor u (resistència a la pèrdua de calor). Cal no oblidar que cal una acurada instal·lació de les finestres, ja que d’això en dependrà la seva efectivitat.

4– Recinte hermètic. Cal buscar l’estanquitat de l’edifici i evitar al màxim les esquerdes i buits que generen corrents d’aire ineficient. L’embolcall de l’edifici és fonamental en aquest cas per tal de minimitzar la pèrdua de calor per fuites d’aire i per protegir l’edifici de la humitat causada pel vapor d’aigua. En aquest aspecte, les obertures també en seran un element determinant.

5– Recuperació de calor per ventilació: Es tracta d’un factor clau que permet mantenir una bona qualitat de l’aire a l’interior i estalviar energia. La ventilació eficient de les cases passives inclou una ventilació mecànica que introdueix i fa circular regularment aire fresc per l’espai habitable. Garanteix així una excel·lent qualitat de l’aire interior, gràcies al sistema de filtratge de l’aire exterior que evita l’entrada d’al·lergògens com la pols o el pol·len.

En resum, l’objectiu d’una casa passiva és generar el mínim impacte mediambiental possible, aconseguir el màxim confort tèrmic (tant a l’hivern com a l’estiu), respirar un aire més saludable: lliure de pol·len, pols, contaminació i altres agents nocius. I a més representa un estalvi energètic real per l’usuari.

 

A Grabalosa disposem del certificat Passivehouse Tradeperson: https://www.passivehouse.es/