Ajuts Next Generation en habitatges

Next Generation Catalunya Grabalosa

Ajuts Next Generation en habitatges

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

Destinataris: propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

Dotació: 58,5 milions d’euros en diversos exercicis.

Requisits:

  • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
  • L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
  • El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
  • L’import de la subvenció serà del 40 % del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros.

 

Més informació: https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/fonseuropeus/habitatge/rehabilitacio/programahabitatge/